O Nama

MDM Zaštita doo se bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Sa timom stručnjaka, inženjera zaštite na radu, pomoći će vam da zaštitite vaše radnike od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i vašu imovinu od iznenadnih neželjenih događaja.

Delatnost kojom se bavimo ogleda se u implementaciji, organizovanju, sporovođenju i unapređenju poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, a u skladu sa važećim propisima, standardima i tehničkim normativima.

Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdata je LICENCA za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu broj 164-02-00033/2013-01 od 16.07.2013. godine

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik R.S.” br. 101/05 i 91/15) obavezuje sve poslodavce da urede oblast bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa pomenutim Zakonom. Radnje koje je potrebno preduzeti odnose se na procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donošenje opštog akta kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu) i svakodnevno praćenje stanja BZR koje obavlja lice za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa čl. 40 zakona.

Naše preduzeće ima visoko obrazovan stručni kadar iz ove oblasti (fakultet zaštite na radu) sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i može Vam stručno pomoći da uredite ovu oblast u skladu sa zakonom i to: Izrada dokumentacije:
• Izrada Akta o proceni rizika;
• Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
• Izrada Pravilnika o evidencijama i načinu vođenja evidencije;
• Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
• Izrada Programa o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i obuka zaposlenih prilagođeno specifičnostima njihovog radnog mesta;
• Izrada Uputstava za bezbedan i zdrav rad
Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad - teorijska i praktična obuka i testiranje zaposlenih, saradnja sa inspekcijskim organima, organizovanje i praćenje ispitivanja opreme i uslova rada, organizovanje lekarskih pregleda i dr.)

Društvo poseduje Licencu za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd i posao obavlja kvalitetno i profesionalno.

Zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara ("Sl.Glasnik RS", br. 111/209), naše preduzeće može Vam ponuditi sledeće usluge:
Izrada dokumentacije:
• Izrada Pravila zaštite od požara (za III kategoriju pravnih lica);
• Izrada Plana evakuacije i Uputstava za postupanje u slučaju požara;
• Izrada Programa za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a;
• Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
Usluge stručnog lica iz oblasti zaštite od požara - stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara.