Novosti

    „Sl. glasnik RS“, broj 91/2015

    Najvažnije izmene koje zakon donosi su:


  • Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit.
  • Uvedena je obaveza poslodavcu da izvrše provere osposobljenosti svih zaposlenih na četiri godine. Provera osposobljenosti zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom vrše se na godinu dana.
  • Obaveza poslodavca je da vodi evidenciju o sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu koje daje zaposlenima. Sredstvo i oprema za ličnu zaštitu na radu koje poslodavac nabavlja i daje zaposlenom na upotrebu, moraju biti usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima, u skladu sa propisima, ispravom (deklaracijom) o usaglašenosti i uputstvom za za njihovu upotrebu i održavanje.
  • Za svaku opasnu hemijsku materiju i druge hemijske materije za koje je propisana obaveza izrade i dostavljanja bezbednosnog lista, nabaviti bezbednosni list na srpskom jeziku, dati zaposlenom koji je koristi i obezbediti sve mere koje proizlaze iz sadržaja bezbednosnog lista.
  • Za svaku opremu i sredstvo za rad, proizvedenu posle 2012. godine, koja se daje na upotrebu zaposlenom pribaviti originalnu dokumentaciju (uputstvo za rad, održavanje i uputstvo za bezbedan rad) i dati zaposlenima na uvid. Za stariju opremu pribaviti relevantan prepis.
  • Poslodavac je obavezan da obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa posebnim zakonom.